Saturday, July 20, 2024
spot_img
HomeNotisiaSECOMS HALO VIZITA CORTEZIA

SECOMS HALO VIZITA CORTEZIA

LIKISA, 25 FEBREIRU 2021 (RCT)- SECRETARIO ESTADO COMUNICAÇÃO SOCIAL HALO VISITA CORTEZIA QUINTA FEIRA NEEIHA ESTASAUN RADIO KOMUNIDADE TOKODEDE SUKU DATO POSTO LIQUICA MUNICIPPIO DE LIQUICA

SECRETARIO ESDAO JUVINALMERICIO AKARAHATETEN OJETIVO VISITA NE;E ATU HARE DIREITA AKTIVIDADE NE’EBE RADIO COMUNIDADE HALO TANBA DURANTE  NE’E GOVERNO APOIO  RADIO COMUNIDTARIO SIRA.

SECRETARIO ESDAO JUVINAL MERICIO AKARA ESPLIKA ENKONTRU OHIN IHA AJENDA RUA MAK HAU KOALIA AJENDA PRIMEIRU HALO VIZITA KORTEZIA (DEREPENTE) MAI RADIO KOMUNIDADE IDA NEE HANESAN MEIUS IDA PARA BELE IHA KOOMUNIKASAUN NO BELE AKONPAÑA NAFATIN SERVISU SIRA IHA NE`E TAMBA ITA HAKARAK EVITA ENKONTRU NE`EBÉ FULAN NEN DALA IDA KA  TINAN IDA DALA IDA NE`EBÉ DALARUMA ITA LABELE  HALO DISKUSAUN KLEAN HO VIZITA CORTEZIA (DEREPENTE) SIRA HANESAN NE`E ITA BELE HALO DISKUSAUN LIVRE LIU NO ITA BELE RONA IMFORMASAUN BARAK NO IDEIAS SIRA HUSI RADIO KOMUNIDADE OINSA PLANU NO PRIORIDADE BA OIN.             

SECRETARIO ESTADU  MOS UJA  OPURTUNIDADE  HODI  RONA  HANOIN BALUN HUSI  VOLUNTARIO RADIO COMUNIDADE TOKODEDE.

ANGELA  DOS SANTOS  HATETEN  VOKASAUN  VOLUNTARIO   NE’E DIAK TANBA BELE APRENDE  LORI  PROGRAMA RADIO  NIAN HANESAN APRESENTADORA

JORNALISTA : YONA PEREIRA

EDITOR : LEONETO SANTOS

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

Ohin Stae Likisa lori rejultadu apuramentu munisipal ba Nasional

Hafoin remata apuramentu munisipal  iha Likisa,ohin Stae kontinua lori Rejultadu apuramentu munisipal ba iha Nasional. Imformasaun ne fo sai husi Diretur stae munisipio likisa Mario...

EBF 1,2 Ediri menus rekursus

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x