Thursday, July 25, 2024
spot_img
HomeNotisiakomflitu mosu impaktu husi factor dezempregu

komflitu mosu impaktu husi factor dezempregu

 Observasaun husi ngo belun hateten  komflitu neebe mosu barak iha rai laran mosu tamba factor dezempregu.

Tuir diretur ezecutivu ngo BELUN esplika  komflitu mosu impaktu mai husi   factor dezempregu   iha rai laran.

“ liu husi estudus balun  relasiona ho komflitu neebe mosu,factor ida maka  problema dezempregu iha rai laran .”

Tuir belun katak  bainhira ema hotu asesu ba kampo servisu  maka  komflitu mos sei menus tanba ema hotu preokupa ba servisu no tenki deskansa ida idak nia fatin.

Maske nunee belun nafatin husu atu ema hotu hakruk ba lei no ordem nunee bele kontibui ba redus komflitu iha rai laran.

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

Ohin Stae Likisa lori rejultadu apuramentu munisipal ba Nasional

Hafoin remata apuramentu munisipal  iha Likisa,ohin Stae kontinua lori Rejultadu apuramentu munisipal ba iha Nasional. Imformasaun ne fo sai husi Diretur stae munisipio likisa Mario...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x