Thursday, July 25, 2024
spot_img
HomeNotisiaSosialisasaun  Programa Hatutan

Sosialisasaun  Programa Hatutan

Programa  hatutan sei  emplementa  ba escola  encino bazecu  central rua  iha municipio de liquica 

Director  nacional  agricultura  e peska amaro  gusmao  hateten  katak  programa  ne’e  sei  emplementa  uluk  ba  escola  sira  ne’ebe  identifikadu  maka hanesan  ebc rua  ho  ebf  ne\e sanulu resin ualu (18 )

Sosializasaun plano  emplementasaun programa  hatutan ne’e  importante  atu  estencionista  bele  hatene  asaun ne’ebe atu emplementa liu husi forma  gurpo agricultor kuda modo iha baze

“ebc rua  ho  ebf  ne\e sanulu resin ualu ( 18 ), ida ne’e ita sei la’o bainhira kuandu sucesu ona, iha futuru ita sei alarga ba fatin seluk, ami nia kolega professor sira kada eskola idak-idak ita sei hamutuk hodi hasoru dezafiu ne’ebé ke iha futuru atu nune’e, ita sei fornese hahan nutritivu ba ita nia estudante sira, segundu fo mos opiniaun  ba inan aman sira ne’ebé karik ami sei forma grupu agrikultores sira fornese hahan ka modo ba eskola sira karik ho kualidade ho intensaun diak ho responsabilidade tamba labarik sira ne’ebé ke tur iha eskola ne’e ita hotu nia oan maka iha ne’ebá”.

Dirasaun husu  ba   komunidade atu kontribui ba prosesu plano implementasaun  programa hatutan ne’e iha baze

RELATED ARTICLES
Continue to the category
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Fans na'in: mak rona hela.
Loading ...

Trending Semanal.

Ohin Stae Likisa lori rejultadu apuramentu munisipal ba Nasional

Hafoin remata apuramentu munisipal  iha Likisa,ohin Stae kontinua lori Rejultadu apuramentu munisipal ba iha Nasional. Imformasaun ne fo sai husi Diretur stae munisipio likisa Mario...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x