Wednesday, May 22, 2024
spot_img

Monthly Archives: June, 2023

Bolsa Da Mae Jerasaun Foun 2023

Xefi Sentru Saude Maubara Iha Nia Esplikasaun Kona Ba Bolsa Da Mae Jerasaun Foun . Xefi Sentru Saude Posto Maubara Augosto De Jesus  Hateten Katak,...

Escola Eb 1 2 Maubara Guarda Escola La Iha No Kliner

Escola Eb 1 2 Maubara Villa Guarda Escola La Iha No Kliner Ho Nunee Profeisor No Profeisor Maka Sei Sai Seguransa No Sei Sai...

Escola Eb 1 2 Maubara Komunidade Sobu Lutu Escola Hodi Halo Ba Aisunu

Escola Eb 1 2 Maubara Villa Komunidade Sobu Lutu Escola Hodi Halo Ba Aisunu Director Eb 1 2 Maubara Vila Mateus Da Conceicao Informa Katak...

Merenda Escolar Iha Escola Eb Maubara Villa La’o Ho Diak

Escola Eb 1 2 Maubara Villa Merenda Escolar La’o Ho Dia Maibe Nia Prosesu Ezekuta Nee Maka Lahanesan Ho Uluk   Director Jerlal Eb 1 2...

Escola Ebf 1 2 Maubara Prepara Halao Limpeza Prepara Ba Ezame 2 Periodo

Escola Ebf 1 2 Maubara Halao Limpeza Hodi Prepara Ba Ezame Segundu 2 Perodo Iha Tinan 2023 Director  Escolaebfmaubara Mateus Da Conseicao Informa Katak Escola...

ELVIRA MADEIRA GONZALVES nia kaben mate iha funu laran maibee seidauk hetan rekonesementu

ELVIRA MADEIRA GONZALVES HANESAN INAN FALUK IDA NIA  LAEN MATE IHA FUNU LARAN HETAN TIRU HUSI BAPA INDONESIA IHA GUGULEUR MAIBE TO’O AGORA NUNKA...

husi artezanatu selu oan ba eskola

Elvira Madeira Gonzalves Hanesan Inan Faluk Ida Nia  Haktividades Lorloron Maka Homan Aikadiru Tahan  Ba Sasan Makerek Hodi Fan No Sustenta Nia Oan Nain...

Abertura Jogos Tradisoional

Kuarta Feira Ohin Lasansamentu Ba Jogos Tradisoional Bola Guling Ne’ebe Mak Lokaliza  Iha Suku Maumeta Posto Admistrativu Bazartete Municipio Likisa. Iha Deskursu Kordenador Stan Hadomi...

Garante Ai-Han Seguru Komunidade Agrikultor Tenke Kuda Ai-Han Lokal Barak

Servisu Munisipal Seguransa Alimentar (Smsa) Hala’o Monitorizasaun Ba Merenda Eskolar Sira Iha Mmuisipiu Liquiça. Direktor Servisu Muniasuipal Seguransa Alimentar (Smsa) Mario Da Silva Hateten, Monitorisaun...

Smsa Hala’o Mos Monitorizasaun Ba Merenda Eskolar

Servisu Munisipal Seguransa Alimentar (Smsa) Hala’o Monitorizasaun Ba Merenda Eskolar Sira Iha Mmuisipiu Liquiça. Direktor Servisu Muniasuipal Seguransa Alimentar (Smsa) Mario Da Silva Hateten, Monitorisaun...

Most Read