Suku Metagou Lamenta Ho Sistema Pagamentu BNCTL

Xefe suku Metagou, Posto Administrativu Bazartete lamenta ho sistema pagamentu BNCTL ba programa idozos no invalidu.

Xefe suku Metagou Salvador Santos Gomes lamenta ho sistema pagamentu bnctl ba nia komunidade ne’ebe asesu ba programa idozos no invalidu.

Salvador lamenta tamba BNCTL la kumpri orariu pagamentu inklui la kria kondisaun hodi fasilita benefisiariu ho problema fiziku ho mental.

“ lamenta tebtebes ho banku liuliu sistema pagamentu ,horario [agamentu ami suku metagou  pagamentu ba loron rua ,maibe loron ida sira halo pagamentu loron ida laiha ,entaun loron ida sira muda ami mai iha fatumasi,ami mai halo tuir buat neebe sira haruka ,ema neebe reprezenta sira nia familia ba simu osan ,ami halo deklarasaun xefe suku asina no administrador postu asina maibe ba iha neeba sira la atende.”

Representante benefisiarius Venancio Correia ho Fransisco Ribeiro deklara sira kumpri ona rekezitus bnctl nian maibe banku la fasilita sira.

“ dehan katak deklarasaun husi xefe suku bele,entaun ami halo deklarasaun husi suku xefe suku asina administrador postu asina ,maibe ami lori fali mai banku la simu.”

Relasiona ho kestaun ne’e administrador posto bazartete joão nascimento braz husu bnctl atu halo pagamentu ho banku movel nune’e labele prejudika benefisiariu sira.

“ tamba nee maka hau husu ba banku atu halo pagamentu movel too iha sira nia fatin.”

To’o notisia ne’e  fosai rct seidauk hetan komfirmasaun husi parte resposvel bnctl sukursal likisa.