Angela Iria Vilanova Kandidata Ba Sefe Suku Metagou

0
23 views
Angela Iria Villanova Dos Santos

Sidadaun Angela Iria Villanova Dos Santos Foti Inisiativa Kandidata An Ba  Sefe Suku Iha Metagou Postu Administrativu Bazartete Munisipio Likisa.

Hafoin Aprezenta Kandidatura  Iha Sede Suku Metagou Sesta Feira Ne’e Angela Hateten  Nudar Feto Foti Inisiativa Kandidata An Ba Sefe Suku Atu Defende Diretu Feto Nian No Hatutan Imformasaun Ba Nia Feto Maluk Sira Ne’ebe Durante Ne’e Ladun Asesu Ba Imformasaun.

“ Hau Nudar Feto Ida Hau Mai Kandita An, Mai Atu Servi Iha Hau Nia Suku Rasik La’os Atu Ukun, No Mos Nudar Feto Ida Atu Defende Hau Nia Feto Maluk Sira Ne’ebe Mak Durante Ne’e La Rona Informasaun Sira Kona Ba Agrikultor, Kultura, Sosial No Ekonomia”.

Angela Haktuir Atu Liu  Ka Laliu Fila Ba Konfiansa Husi Sidadaun Sira,No Bainhira Manan Iha Eleisaun Suku Maka Nia Parte Sei Halao Servisu Tuir Lei .

“ Hau Seidauk Garante Atu Liu Maibe Hau La Promete Buat Barak Bah Au Nia Povu, Hau Hala’o Deit Misaun Ne’ebe Mak Hau Nudar Feto Atu Defende Ba Hau Nia Feto Maluk Sira, Tamba Lei Fo Dalan Ona Mai Hau Atu Hau Bele Hala’o Hau Nia Aktividade Iha Suku Laran”.

Aprezentasaun Kandidatura Ba Eleisaun Lideransa Suku Tinan Ne’e Iha Suku Metagou Registu Kandidatura Nain Hat (4) Kompostu Husi Feto Ida (1) No Mane Tolu (3).

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments